Bilim Adamlığı, Bilim Tarihi ve  Bilgi Toplumu

Prof. Dr. Ahmet DERVİŞOĞLUnun konferansı

Bilim Adamlığı, Bilim Tarihi ve 

Bilgi Toplumu” 

Prof. Dr. Ahmet DERVİŞOĞLU Bilim Adamlığı, Bilim Tarihi ve Bilgi Toplumu konulu 

konuşmasını yaparken. 1995 Cuma günü, Alvin Toffler ilgili bir konferans verdi. Günler Çırağan Sarayında Bilgi Çağı ile | ce, gazeteler ve televizyonlar bu 

İTÜ Elektrik Elektronik Fakül tesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet DERVİŞOĞLU Elektrik Mühen disleri Odası İstanbul Şubesinde Bilim Adamlığı, Bilim Tarihi ve Bilgi Toplumukonulu bir konuş ma yaptı

Prof. DERVİŞOĞLU, konuş masının, Bilgi Çağını anlattığı bölümünde, kendisinin, Alvin Tofflerin Türkiye konfe ranslarından 13 ay önce Fakül tenin 60. Yıldönümünde Bilgi Çağından sözettiğini ve konuş masının dergimizde yayım landığını hatırlattı

Prof. DERVİŞOĞLU Bilgi Çağına ilişkin olarak şunları söyle di

Bildiğiniz gibi insanlık, Bilgi Çağı denen yeni bir çağa adımını attı. Tabii, ülkeden ülkeye bunun derecesi çok farklı. Bilinen şu ki çağı yakalayamayan toplumlar çağ dışı kalmanın ötesinde bağımsızlıklarından da önemli ölçüde kaybedecekler, dolaylı yoldan da olsa çağı yaka layanların boyunduruğu altına gireceklerdir. İşte bu çağın yaka lanmasında bilim adamlarına, onların yetiştireceği araştırıcı ve mühendislere çok büyük görev ler düşmektedir. Bu nedenle, Bilgi Çağı‘ndan bahsederken bilim adamlığı ve araştırma etkinliklerinden de bahsetmek gerekmektedir. Bilim tarihinden bahsetme nedenim de bilgi çağı nin anlaşılmasını kolaylaştırma amacına yöneliktir

BİLGİ ÇAĞI ve SALATA 

Bildiğimiz gibi, 17 Kasım 

R BİLİM ADAMININ YAŞAMA 

BAKIŞI ve ÖZGEÇMİŞİ Prof. Dr. Ahmet DERVİöğrendim. 9 Yaşında Gönende ŞLU, Bilim Adamlığı, Bilim 3üncü sınıftan okula başladım. İlko Tarihi ve Bilgi Toplumukonukulu bitirdikten sonra paraz yatılı larıele aldığı konuşmasında, sınavını kazanarak öğrenimimi bilim adamlığının çekici ve sürdürdüm. O zamanlar parasız zahmetli yanlarından söz ederken yatılı kurumu gerçekten hayati rol kendi yaşamından da örnekler oynuyordu. Turgut Özal, S. Demi verdi. Bu bölüme, kendisinden söz rel ve daha çok sayıda ünbu etmek durumunda kalacağı in kurum sayesinde çıkış yapmıştır. bu benim için biraz zor olacakŞunu takdirle belirtmeliyim ki diyerek başlayan DERVİŞOĞLU Ülkemizin en ücra şelerinden özetle şunları anlattı

gelen yetenekli kişiler, hbir engel Gönenin 225 nüfuslu, 40 le karşılaşmadan en üst mevkilere haneli bir köyünde 1935 lında yükselmiştir, yükselmektedir. Bu ddum. Köyde 1960lara kadar Türkiyenin çok değerli ve az rast okul yoktu. Ayrıca, elektrik yok, lanır bir özeliğidir. telefon yok. 9 yaşına kadar ağabe1959da İTÜ Elektrik Fakül yim Recep Dervişoğlundan Latin tesinden Y. Müh. olarak mezun harfleri ile okuma yazma, köy oldum; aynı yıl asistan olarak göre imamından da Kuranı okumayı ve başladım. ylece çok sevdiğim 

Elektrik 1995/

35 

konuşmadan ve Bilgi Çağından bahsetti; görebildiğim tüm yazı 

  1. 1. Çağı yakalayamayan i ları okudum, haberleri izledim; fakat bu çağın ne olduğu Türkikalmanın ötesinde 

kalmanın ötesinde yenin bu çağı yakalama potan 

|| bağımsızlıklarından da i siyelinin ne olduğu hakkında doyurucu bir yazı veya habere 

önemli ölçüde rastlamadım. Ali Rıza Kardüzün, kaybedecekler, dolaylı yan etkilerle ilgili bir yazısı ilgi 

1 yoldan da olsa çağı çekici idi: İnsanlar çorba olmak 

yakalayanların istemiyor, salata olmak istiyordiyor. Zira çorbanın içinde herşey boyunduruğu altına eriyip gidiyor, sonuç lezzetli de 

gireceklerdir. olsa! Oysa salatada kimlikler korunuyor! Bilgi Çağında sala 

Günümüzde bir ülkenin taya doğru kayma olacakmış

gücü, sahip olduğu yetişmiş Olabilir, bu bir dolaylı sonuçtur

insan sayısı ile ölçülmektedir; İşin aslı nedir

sahip olduğu doğal kaynaklarla Ben bunu yıllardır ders 

ve silahlarla değil. İnsan yetiş lerimde ve yaptığım konuş 

tiren kurumlar öğretim kurum malarda söylüyorum. En çok 

ları, onların da en önemlisi üst yararlandığım kaynaklar Toff 

öğretim kurumları yani üniver lerin kitapları 

siteler. Öte yandan araştırmalar SİLAH DEĞİL, YETİŞMİŞ göstermiştir ki bir birimin kaliteli 

İNSAN GÜCÜ 

mezun vermesinin nerede ise : Prof. Dr. Ahmet DERVİgerek ve yeter koşulu güçlü bir ŞOĞLU daha sonra Türkiyede | öğretici kadroya sahip olmasıdır. bilim adamı eksikliğinin nedenleri Türkiyedeki durum nedir? üzerinde durdu

Ülkede 57 üniversite var

bunlardaki öğrenci sayısı, Açık Öğretim hariç, 800.000 kadar. Toplam öğretim üyesi sayısı ise 14.000. Buna göre öğretim üyesi başına öğrenci sayısı: 57; olması gereken ise 1520. Demek oluyor ki dünya standartlarında bir yüksek öğretim vermek için bu sayı en az 2 katına çıkarılmalıdır. Acaba çok sayıda genci Yüksek Öğretime gönderiyoruz da 0 yüzden mi hoca sayısı az kalıyor? Hayır tam tersi. Bir ülkede 1821 yarasındaki 100 gençten kaçı bir Yüksek Öğretim Kurumuna kayıtlı ise ona Yüksek Öğretimde Okullaşma Oranı denir. Bu sayı bizde açık öğretim hariç %15; Açık Öğretim dahil edilirse %20; Japonyada %36, G.Korede %37, A.B.D. %59

Derler ki, Bilgi Çağına gire bilmek için bu sayı %30dan az olmamalı. O halde öğrenci sayısı da iki misline çıkarılmalı. Burada bir parantez açıp şunu söylemek istiyorum. Bilgi Çağına girmek için 100 kişiye düşen telefon hattı sayısının da en az 30 olması gerektiği söyleniyor; bizde çok 

akademik hayata adım atmış oldum

1962 yılında illinois Uni versitesine gidip 1964 Ağus tosunda doktoramı tamamladım

Doktora hocam, konusunda dünyaca ünlü Sundaram Seshu idi. 30 yıla yakın bir re önce trafik kazasında öl; fakat yayınları sayesinde bugün hala anıyor. Bu, bilim adaolmanın önemli bir avantajıdır

A.B.D.de 300 kadar üniver sitede Mühendislik öğretimi verilir; Illinois Universitesi ilk 4 arasında; dünyanın her yanından çok iddialı öğrenciler oraya Lisans Üstü öğre nimi için gelirler. Bu ortamda yıllarca kalmış olmak insanın kendisini geliş tirmesi için bulunmaz bir fırsattır

Doktorayı 2 sene gibi, oranın ölçülerine göre sa bir sürede tamamladım; Ingilizceye ek olarak Fransızca ve Almancadan da sınav lara girdim. Seshunun teklifi üzeri 

ne, 6 ay doktora sonrası araştırıcı ne, 6 ay doktora sonrası araştırıcı olarak çalıştım. Araştırma konum, Durum Denklemleri ile Devre Analizi ve Sentezi Araştırma işi ço

önemli ve çok heyecan verici bir tir. Aylarca gec

gündüz kafa yorduktan sonra gerçekleştirdiğiniz bir yeniliğin, elde ettiğiniz sonuçların, buluşların verdiği haz hiçbir şeyle 

ölçülemez. idi. Bu konu 1957de Bashkow tarafından ortaya atıldı. Yaptığım araştırmalar bu konudaki temel araştırmalar arasında yer aldı; hala 

onlara referans veriliyor; Cita tion Indexdeki atıf sayısı da 100ün üzerinde

6 aylık rede elde ettiğim sonuçlardan yararlanarak Cornell Üniveritesindeki bir ekip CORNAP diye oldukça isim yapmış olan bir paket program geliştirdi. Kitaplarda, bu programın dayandığı temelin benim bir araş tırmam olduğu yazılmaktadır

Araştırma işi çok önemli ve çok heyecan verici bir tir. Aylarca gece gündüz kafa yorduktan sonra gerçekleştirdiğiniz bir yeniliğin, elde ettiniz sonuçların, buluşların verdiği haz hiçbir şeyle ölçülemez

Araştırmanın çok önemli bir yan ürünü arrıcı bir kafa yapısı geliştirme aracı olmasıdır. Araştırıcı kafalar, diğer kimseleri de ayşekilde etkiler. Dolayısıyla, bir ülke de kalıpçı değil de araştırıcı kafa yapısının yaygınlaşması için yeterli 

Elektrik 1995/

36 

teknolojinin hak ettiği yere geti rilmesine katkıda bulunmak

Önce bilim adamı adaylarına mesajım

Başarılı bir bilim adamı olabilecekseniz mutlaka olun

Diğerlerine mesajım: Böyle Kimseleri Teşvik Edin

büyük bir atılım sonucu %20 civarında, çok ilginç bir şey: Milli gelir ile .bu saarasında çok büyük bir ilişki var. Yani milli geliri artırmadan telefon yoğun luğunu artıramıyorsunuz

TÜRKİYEDE NEDEN YETERLİ SAYIDA BİLİM . ADAMI YOK

Bilim adamı olma yeteneğine sahip yeterli kişi mi yok? Hayır, yeterli sayıda yetenekli genç var, fakat onların çoğu bilim adamı olmak istemiyor

Bizler nasil, 95 yil 1 ! önce yaşayanların

bugün olanları tahayyül i dahi edemediklerini 

söylüyorsak 30 yıl sonra

yaşayacak olanlar da bizler için aynı şeyleri i söyleyeceklerdir; zira ! değişimin temposu

daha da hızlanmaktadır.. Çok sayıda lise son sinif öğrencilerine bu konuda seminer verdim; anketler yaptım. Tipik cevap

Bilim adamı olmak iste diğimde beni cesaretlendiren olmadı

Ülkemizde bilimin önemini inkar eden yok. Fakat hem yöne ticiler hem halk öncelikler sıra lamasında bilimi, olması gereken yerin epey altına koyuyor. Bu konuşmanın asıl amacı kamu oyuna mesaj vermek; bilim v

İNSANLARIN YETENEKLERİNİN LİMİTİ 

Öğretim amaçlarını insanları bilgilendirmekve insanları yete neklerinin limitine götürmekolarak özetleyen DERVİŞOĞLU, konuşmasında kendi yaşamından verdiği örneklerle bilim adamının yaşamdan beklentilerine ve duyduğu bilim adamına özgü hazlara örnekler verdi ve bilim tarihinde kilometre taşları deni lebilecek önemdeki olayları özet 

ledi

Dervişoğlu konuşmasının bu bölümünde şunları söyledi

  1. 20. Yüzyılda bilimsel iler lemede patlama oldu. İnsa noğlunun son 95 yılda katettiği mesafe, bu asrın başına kadar 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

sayıda araştırıcının olması gerekir

Araştırıcıların birbirlerini yayın Tarından tanımaları ve günün birin de karşılaşmaları da çok ilgi çeki cidir. Bu şekilde hayli deneyimim oldu; fakat bir tanesini hiç unut muyorum

Bir kongerede tebliğ sunmak üzere Yugoslavyan (o zaman Yugoslavya vardı) Herseg Novi şehrine gitmiştim. hava alanından şehre gitmek için birkaç kişi aytaksiye bindik. Yolculardan biri ünlü Rus bilim adaAnatoli Petrenko idi. Türkiyeden oldu ğumu öğrenince Ahmet Der vişoğlunu tanır misinizdiye sordu. Sorduğu kişinin ben olmama çok sevindi ve Rusça ya lmış kitabını bana imzalayarak verdi. Kitaptaki referanslardan ikisi benim yayınlarımdı. Hatırladığım ka darıyla, daha sonra kitap İngilizceye de çevrildi

Benzer durumlara bilim dünyanda sık k rastlanır; bu da bilim adamlığının heyecan verici yanl– 

Bana en çok mutluluk 

veren şeylerden biri büyük zekalarla, üstün 

yetenekli kişilerle karşı karşıya gelmek

etkileşim içinde 

olmaktır. Bilim adamları bu konuda 

çok büyük şansa sahiptirler. rev yapmakta olduğum İ.T.Ü. ve 20 yıldır 

ders vermekte olduğum B.U. bu konuda müstesna kurumlardır

rindan biridir

1965 yılında ders vermeye başladım. O zaman hez Öğretim 

Üyesi değildim. Sınıftaki öğrencilerle çok iyi diyaloğum var; hala da öyle. Mezun olan öğrencilerim çok iyi yerlere gelmektedirler; eksik olmasınlar bana daima yakın ilgi göstermekte ve başarılarında benim de katkım olduğunu ifade etmek tedirler. Bunun verdiği hazzı ve mutluluğu anlatabilmek imkansız

Bana en çok mutluluk veren şeylerden biri büyük zeķalarla, üstün yetenekli kişilerle karşı karşıya gelmek, etkileşim içinde olmaktır. Bilim adamları bu konuda çok k şansa sahiptirler. Görev yapmakta olduğum İ.T.Ü. ve 20 ldır ders vermekte oldum B.U. bu konuda stesna kurumlardır. Öğrencileri ile de öğretim eleman ları ile de etkileşim içinde olmak yük mutluluktur.. Öte yandan kongreler ve yayınlar aracılığı ile tüm dünyadaki parlak zekalarla etkileşim içinde olunabilmektedir. Bunların 

Elektrik 1995/

37 

30 yıl sonra yaşayacak olanlar da bizler için aynı şeyleri söyle yeceklerdir; zira değişimin temposu daha da hızlan maktadır

katedilenden çok daha fazladır. Bu asrın başında, bugüne kadar olanlar tahayyül dahi edilemezdi. Örneğin, ak bu asrın içinde gerçekleştirilmiştir. Uydular gerçekleştirilip geliştirilmiş, uydu ile haberleşme gündelik haya timızı önemli ölçüde etkiler hale gelmiştir. İnsanoğlu aya ayak basmış, gezegenlere çok yaklaş mıştır. Televizyon gerçek leştirilmiş, haberleşmedeki geliş meler sayesinde dünyanın herhangi yerindeki bir olay aynı anda diğer herhangi bir yerden izlenebilir hale gelmiştir. Nihayet, bu asrin icadı olan mikro elekt ronik ve bilgisayar, insanoğlunun Bilgi Çağı denen yeni bir çağa girmesini sağlamıştır

Bilgisayar önceki icatlardan çok farklıdır; çünkü, insanın adale gücünü değil fakat zihinsel gücünü artıran bir alettir. Bu nedenle etkisi çok büyük olmuş. tur, olmaya da devam edecektir

Bizler nasıl, 95 yıl önce yaşayanların bugün olanları tahayyül dahi edemediklerini söylüyorsak

GÜLÜMSEMEYİ İHMAL 

ETMEYELİM Bilimdeki gelişmelerin temel amacının da insanın mutluluğuolduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ahmet DERVİŞOĞLU, konuş masını şu sözlerle bitirdi

Insanoğlu birkaç milyon yılr yeryüzünde var. Fakat ta kalabilmesi için hem deği bilimde ilerleme 6000 yıl önce şimleri gerçekleştirmesi hem de başlamış. Bu 60 asrın da sonundeğişimin getirdiği sorunları cusunda alınan mesafe ilk çözebilmesi gerekiyor; yani 59unda alınandan daha fazla. sağlıklı olarak ayakta kalabilmek Yani tempo gittikçe hızlanıyor. güçleşiyor. Oysa bundan 40 yıl önce bazı Uluslar için durum böyle; biz kimseler Yapılabilecek tüm kişiler sorumluluğumuzun bilin keşifler yapıldı, geriye yapılacak cinde olmak ve ulusal sorunların pek birşey kalmadıdiyordu. çözümüne yardımcı olmak zorun 

Hızlı değişim konfor getidayız. Fakat şunu da hep hatırda riyor, hastalıklara çare bulup tutmalıyız: Herşey insan içindir, ömuzatıyor ama çok problem insanların mutluluğu içindir. de getiriyor

Lütfen gülümsemeyi, hayattan tat Bir ülkenin, bir ulusun ayak| almayı da ihmal etmeyelim

dışında iki üniversiteyi ayrıca zikretde bir zihinsel çaba, zihinsel egzermek isterim. Doktora öğrenimi in siz içinde olacaksınız. ve doktora sonrası araştırıcı olarak S. Sahip olduğunuz araştırıcı kafa üç l Illinois Üniversitesinde yapısı hayatın her safhası ile ilgili bulundum. Ayrıca 19731974 lları konularda sağlıklı karar vermede ile 19801982 yılları arasında 3 yil Berkeleydeki California Üni 

Bilim adaiseniz, versitesinde bulundum; dersler düzenli bir hayatınız verdim, araştırmalar yaptım

olmak zorunda. Bu iki üniversite öğrencileri, Devamlı araştırma öğretim elemanları, misafir hocaları, yapacaksiniz; yeni kitaplıkları, kültürel etkinlikleri ile bilgiler üreteceksiniz, gerçekten dünyanın müstesna etkiöğreneceksiniz ve leşim ve gelişim ortamlarını oluş- öğreteceksiniz. Yani turmaktadır. Altı yıl bu ortamlarda 

en üst düzeyde bir yamış olmanın sağladığı kazanç 

zihinsel çaba, zihinsel maddiyatla ölçülemez. Bunlar bilim 

egzersiz içinde adamı olmanın, ilk nazarda göze görünmeyen avantajlarıdır

olacaksınız

Bilim adamı iseniz, düzenli bir 

yardımcı olacaktır. hayatınız olmak zorunda. Devamlı 

Aynı derecede önemli bir avan araştırma yapacaksınız; yeni bilgiler 

taj daha var; muhtemelen ömür bo üreteceksiniz, öğreneceksiniz ve yu zihin berrak kalacaktır. Yani öğreteceksiniz. Yani en üst düzeyzihnen genç kalınacaktır. Sağlam 

Kafa Sağlam Vücutta Bu lunurdiyor büyük Atatürk. Doğru, fakat eğer kafamız sağlam, zihnimiz berrak, aklı kendine reh ber edinmiş bir kimse iseniz o za man sağlığınızı koruma şansınız çok yüksektir. Kathy KEATON, Uzun ömürbaşlıklı kitabında Beyni sürekli kullanmak yaşlığı geciktirirdemek tedir

İşte, bilim adamı olmanın bazı önemli avantajları bunlar. Peki zahmetleri yok mu? Var. Bunlar maddi gelirin yapılan işe göre az olma, ömürboyu bir öğrenci gibi çalışma, davranışlarında daha dikkatli olma ve düzenli bir yaşam sürme zorunluluğu şeklinde sıralanabilir

Eğer bir kimsenin bilim adamı olmaya yeteneği ve isteği varsa, zah met olarak sıralanan şeyler önemli dilse o zaman tereddütsüz bilim adamı olmalıdır

Elektrik 1995/

38 

Contact us

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.